Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej písomnej dohody. Www.servishlav.sk si vyhadrzujú právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok www.servishlav.sk (ďalej len „stránky“). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné obchodné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.
1. Priebeh objednávky

Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

naše internetové stránky www.servishlav.sk
e-mailom: servishlav@gmail.com
telefonicky: +421 948 274 214, (pracovné dni od 07:30 do 18:00, sobota od 8:00 do 12:00)
Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom.

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Objednávku môžete stornovať telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd. )
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet.
3. Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane DPH

4. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.

5. Doručenie

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 1-3 dní.

Servishlav.sk robia všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. Servishlav.sk však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a napodiv a pribaleného pokladničného dokladu.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

Vašu e-mailovú adresu
Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.
6. Spôsob platby

Tovar môžete uhradiť pomocou dobierky alebo prevodom na náš účet či platobnou kartou.

7. Podmienky storna- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný oznámiť o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi…), v bezchybnom a nepoužívanom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok alebo jeho obal nebude prijatý. (Neprelepujte prosím priamo krabicu tovaru, aby nebola znehodnotená)
Elektrické diely nie je možné vymeniť.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: Vojtech Pechanec, so sídlom: Bohunice 182, 018 52 Pruské, IČO: 33488363, IČ-DPH: SK1022029338, ktorá vlastní internetový obchod www.servishlav.sk.

9. Záruka, reklamácia a servis

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

zákonom stanovenú záručnú lehotu
zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
Náklady na dopravu výrobku(ov) hradí užívateľ. Avšak ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu prevádzky.
Servishlav.sk sa zaväzujú postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.
Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému tovaru fotokópiu faktúry, pokladničného dokladu, záručný list (ak je priložený v obale), a potvrdenie o odbornej montáži, ktoré Vám zašleme e-mailom na vyžiadanie.
Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, …), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou Servishlav.sk nepokrývajú :

nahradenie spotrebného materiálu,
elektronické diely
nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,
poruchy spojené s príslušenstvom,
chyby zavinené zásahom opravára neoprávneného
chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, …)
V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY
V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom, alebo telefonicky. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme.

10. Vratné diely, diely so zálohou

V našej ponuke internetového obchodu www.servishlav.sk sú tiež diely, ktoré sú výmenné a u ktorých môže byť účtovaná záloha za vratný diel. Dôvodom vrátenia takéhoto dielu je výrobca, ktorý vyžaduje vrátenie starého dielu za účelom repasovania dielu.

O presnej výške zálohy Vás vždy kontaktuje pracovník firmy Servishlav.sk

VRÁTENIE VRATNÝCH DIELOV

Zákazník je povinný vrátiť vratnú súčiastku do 30 dní od zakúpenia súčiastky

Pred odoslaním vratného dielu na našu adresu prevádzky je nutné:

-diel očistiť a zbaviť olejových náplní

-diel skompletizovať

-diel zaslať späť aj s daňovým dokladom, najlepšie aj s číslom účtu na ktorý spätne vrátime peniaze

-VRATNÉ DIELY MUSIA BYŤ VRÁTENÉ V ORIGINÁLNOM OBALE V KTOROM BOLI DODANÉ

PODMIENKY, ZA KTORÝCH VRATNÝ DIEL NEMôŽE BYŤ VRÁTENÝ (nemusí byť uznaný)

-mechanicky poškodené diely, diely nesmú byť prasknuté, zlomené, ohnuté atď.

-diely, ktoré boli poškodené pri preprave

-diely, ktoré mali upravené komponenty/časti

-nekompletné diely

-silne skorodované diely

Ak vratný diel vykazuje niektorý z týchto bodov nebude možné vrátiť zálohu a diel bude následne zaslaný späť na adresu zákazníka

11. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
presné označenie Predávajúceho,
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na

12. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi Servishlav.sk sú čítané a kontrolované. Servishlav si vyhradzujú právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

13. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

14.Intelektuálne vlastníctvo

Celý obsah stránok Servishlav.sk (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky Superdiely a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od Servishlav.sk. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. Servishlav.sk Vám nedávajú právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.

ZABEZPEČUJEME PREPRAVU HLÁV VALCOV A DPF PO CELOM SLOVENSKU